Back

★ รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย - ประวัติศาสตร์ไทย ..                                     

★ รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

 • ราย พระนาม พระ อ ครมเหส ใน พระ มหา กษ ตร ย ไทย ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย ไทย คำให การชาวกร งเก า, พระ ราชพงศาวดารกร งศร อย ธยา ฉบ บพ นจ นทน มาศ เจ ม และเอกสารอ น
 • พระ มหา กษ ตร ย ไทย เป นประม ขของประเทศ ไทย ต งแต อด ตจนถ งป จจ บ นตามระบอบสมบ รณาญาส ทธ ราชย และราชาธ ปไตยภายใต ร ฐธรรมน ญ ถ งแม ว า พระ ราชอำนาจของ พระ
 • น ค อ ราย พระนาม ของ พระ มหา กษ ตร ย ท ย งทรงครองราชย อย ในป จจ บ น เร ยงตามลำด บป ท ข นครองราชสมบ ต ราย พระนาม น ไม ได จำก ดเฉพาะประม ขของร ฐ ต วอย างเช น
 • ร ชกาลของ พระ บาทน พพานบท ภาคสอง ภาคพงศาวดาร เร มต งแต ร ชกาลของ พระ บาทน พพานบท จนถ ง ร ชกาลของ พระ บาทสมเด จ พระ นโรดม หน าน เป น ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย ใน พระ ราชอาณาจ กรก มพ ชา
 • บทความน รวบรวม ราย พระนาม ผ ปกครองในตำแหน ง ดย กแห งชนโปล ดย กแห งโปแลนด ใหญ ดย กแห งโปแลนด น อย เจ าชายแห งโปแลนด และ พระ มหา กษ ตร ย แห งโปแลนด ด วย
 • ราย พระนาม กษ ตร ย กร ซ เป น ราย ช อของ พระ มหา กษ ตร ย ผ ทรงปกครองราชอาณาจ กรกร ซ ราชวงศ ว ทเทลส บ คปกครองราชบ ลล งก กร ซระหว าง ค.ศ. 1832 จนถ ง ค.ศ. 1862
 • สำหร บ พระ มหา กษ ตร ย ท ย งครองราชย ในป จจ บ น ด ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย ร ชกาลป จจ บ นเร ยงตามร ชกาล น ค อ ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย ท วโลกตามร ชกาล
 • ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย แห งราชอาณาจ กรนอร เวย Krag, Claus. Harald 1 Hårfagre Norsk biografisk leksikon ภาษานอร เวย ส บค นเม อ 24 October 2012
 • พระ มหา กษ ตร ย แห งแอซแท กหร ออ กตำแหน งหน งว าทลาโทอาน แห งเตนอชต ชล น ทลาโทอาน ราย พระนาม ผ ปกครองเท กซ โคโค ราย พระนาม ผ ปกครองทลาเทโลโก ประว ต ศาสตร เม กซ โก
 • ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย แห งราชอาณาจ กรอ ตาล ต งแต การรวมชาต อ ตาล ในป ค.ศ. 1861 ไปจนถ งการลงประชามต เปล ยนแปลงการปกครองไปใช ระบอบสาธารณร ฐอ ตาล ในป
 •   ส ทธ ของบ ตรห วป ฝ ายบ ร ษ  เล อกต ง แต งต ง ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย ท วโลกเร ยงตามว นเสด จข นครองราชย ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย ในประว ต ศาสตร ท วโลกตามระยะเวลาครองราชสมบ ต
                                     
 • บทความน รวบรวม ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย ของอาณาจ กรต าง ๆ ภายในประเทศพม า ด านล างน ค อ ราย พระนาม บางส วนของ กษ ตร ย พ กามตอนต นก อนถ งสม ย พระ เจ าอโนรธาม งช อ
 • พระ มหา ธรรมราชาท 2 หร อ สมเด จ พระ มหา ธรรมราชาธ ราช เป น พระ มหา กษ ตร ย ไทย ร ชกาลท 7 ในราชวงศ พระ ร วงแห งอาณาจ กรส โขท ย ครองราชย ระหว าง พ.ศ. 1911 - 1942
 • พญาล ไทย ประส ต พ.ศ. 1843 - 1911 เป น พระ มหา กษ ตร ย ส โขท ยลำด บท 6 ในราชวงศ พระ ร วง เป น พระ ราชโอรสของพระยาเลอ ไทย และ พระ ราชน ดดาของพ อข นรามคำแหงมหาราช
 • ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย และกษ ตร พระองค ส ดท ายแห งทว ปอเมร กา ชนชาต อเมร ก นพ นเม องท ประม ขส บราชส นตต วงศ จะไม รวมใน ราย พระนาม น ราย พระนาม
 • ด ท พระ ปรมาภ ไธย แก ความกำกวม พระ ปรมาภ ไธย พระ ปรม อภ ไธย แปลว า ช ออ นประเสร ฐย ง หมายถ ง พระนาม ของ พระ มหา กษ ตร ย ราชเจ า ตามท จาร กใน พระ ส พรรณบ ฏ
 • เข ยนไว ท ท าย พระนาม สม ญญา นาม มหาราช ส นน ษฐานว ามาจาก มหา ราชา ของเปอร เซ ย โดยสม ญญา นาม มหาราช น ถ กใช คร งแรกโดย กษ ตร ย ผ พ ช ต พระเจ าไซร สท
 • พระ มหา กษ ตร ย ไทย ราย พระนาม จ กรพรรด น เว ยดนาม ราย พระนาม จ กรพรรด น จ น ราย พระนาม จ กรพรรด น ญ ป น ราย พระนาม ค อภ เษกสมรสใน พระ มหา กษ ตร ย ก มพ ชา ราย
 • อย างไรก ตาม พระ อ สร ยยศโดยท วไปย งคงเป น พระ มหา กษ ตร ย หร อ ว ง 23 ร ชกาลต มา จนกระท ง พระเจ าวอนจง ม พระนาม เร ยกขานลงท ายว า จง. การเร มด วย พระ เจ าช งนยอล
 • ลำด บ กษ ตร ย ลาว อ างอ งตามพงศาวดารหลวง พระ บาง ช นกาลมาล ปกรณ และ ตำนาน พระ แก วมรกต กรณ ศ กราชไม ตรงก น จะย ดตามตำนาน พระ แก วมรกตเป นหล ก ข นบรมราชาธ ราช
 • พระ มหา กษ ตร ย ก มพ ชา เขมร: ព រ មហ ក សត រកម ព ជ พ ระ มหา ก สต รกม พ ชา อ งกฤษ: King of Cambodia เร ยกเต มว า พระ มหา กษ ตร ย ใน พระ ราชาณาจ กรก มพ ชา
                                     
 • ราย พระนาม และช อต อไปน ค อประม ขแห งร ฐของประเทศล ท วเน ย อ นประกอบไปด วยแกรนด ดย ก พระ มหา กษ ตร ย และประธานาธ บด รายการต อไปน ย งรวมไปถ งช วงเวล
 • พระ มหา ธรรมราชา ท 3 หร อ พญาไสล อ ไทย เป น พระ มหา กษ ตร ย ไทย สม ยอาณาจ กรส โขท ย ครองราชย ต งแต ป พ.ศ. 1943 ถ ง พ.ศ. 1962 พระ มหา ธรรมราชาท 4 จ งข นครองราชสมบ ต ต อมา
 • พระ บาทสมเด จ พระ ปรโมร ราชา มหา จ กร บรมนารถ พระ พ ทธยอดฟ าจ ฬาโลก 20 ม นาคม พ.ศ. 2280 - 7 ก นยายน พ.ศ. 2352 เป น พระ มหา กษ ตร ย ไทย ร ชกาลท 1 ในราชวงศ จ กร
 • คณะปฏ ร ปการปกครอง ในระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระ มหา กษ ตร ย ทรงเป นประม ข หร อ คปค. เป นคณะบ คคล อ นประกอบด วย กล มทหาร ตำรวจ และ พลเร อน ซ งม พลเอก สนธ
 • ทรงส นน ษฐานว าเป น พระ มหา ธรรมราชาท 3 แต ประเสร ฐ ณ นคร ส นน ษฐานว าเป น พระ มหา ธรรมราชาท 2 เช งอรรถ นามาน กรม พระ มหา กษ ตร ย ไทย หน า 43 ความยอกย อนของประว ต ศาสตร
 • พระ ราชส นตต วงศ ใน พระ บาทสมเด จ พระ มหา ภ ม พลอด ลยเดชมหาราช บรมนาถบพ ตร ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย ไทย ราชสก ลวงศ ในร ชกาลป จจ บ น ราย พระนาม พระ มหา กษ ตร ย
 • สมเด จ พระ มหา จ กรพรรด ราชาธ ราชเจ า พระนาม เด ม พระ เท ยรราชา พระ มหา กษ ตร ย ร ชกาลท 15 แห งอาณาจ กรอย ธยา เป น พระ มหา กษ ตร ย ท ได ร บการยกย องว าม บ
 • หม พระ มหา มณเฑ ยร เป นหม พระ ท น งท ใช ท ประท บและเสด จออกว าราชการของ พระ มหา กษ ตร ย โดย พระ บาทสมเด จ พระ พ ทธยอดฟ าจ ฬาโลกมหาราชทรง พระ กร ณาโปรดเกล าฯ
 • ความผ ดต อองค พระ มหา กษ ตร ย ไทย อย ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 บ ญญ ต ไว ว า ผ ใดหม นประมาท ด หม น หร อแสดงความอาฆาตมาดร าย พระ มหา กษ ตร ย พระ ราช น ร ชทายาท

Users also searched:

พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ 10 พระองค์, รายชื่อพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย, รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์พระร่วง, สถาบันพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย, สื่อพระมหากษัตริย์ไทย 1 - 10, ชื่อพระมหากษัตริย์ไทย 1 - 10 ชื่อเต็ม, รายชอพระมหากษตร, พระองค, พระมหากษตรยสมยรตนโกสนทร, ชอเตม, สถาบนพระมหากษตร, สมยสโขทย, และรตนโกสนทร, ธนบร, ไทยตงแตสมยสโขทย, รายชอพระมหากษตรยสมยอยธยา, สถาบนพระมหากษตรสมยสโขทย, พระมหากษตรยสมยรตนโกสนทรพระองค, รายพระนามพระมหากษตรยไทยแหงราชวงศพระรวง, อยธยา, รายชอพระมหากษตรสมยสโขทย, อพระมหากษตรยไทย, สอพระมหากษตรยไทย, บญคณของพระมหากษตร, อพระมหากษตรยไทยชอเตม, รายพระนามพระมหากษตรยไทย, บญคณของพระมหากษตรไทยตงแตสมยสโขทยอยธยาธนบรและรตนโกสนทร, รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย, ประวัติศาสตร์ไทย. รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

อพระมหากษตรยไทยชอเตม อพระมหากษตรยไทย สอพระมหากษตรยไทย และรตนโกสนทร พระมหากษตรยสมยรตนโกสนทร รายพระนามพระมหากษตรยไทย รายชอพระมหากษตร สถาบนพระมหากษตรสมยสโขทย รายพระนามพระมหากษตรยไทยแหงราชวงศพระรวง สมยสโขทย รายชอพระมหากษตรสมยสโขทย ชอเตม ไทยตงแตสมยสโขทย ธนบร พระมหากษตรยสมยรตนโกสนทรพระองค สถาบนพระมหากษตร บญคณของพระมหากษตรไทยตงแตสมยสโขทยอยธยาธนบรและรตนโกสนทร รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย พระองค บญคณของพระมหากษตร อยธยา ประวัติศาสตร์ไทย. รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย รายชอพระมหากษตรยสมยอยธยา พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ 10 พระองค์ รายชื่อพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย ชื่อพระมหากษัตริย์ไทย 1 - 10 ชื่อเต็ม สถาบันพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์พระร่วง สื่อพระมหากษัตริย์ไทย 1 - 10

...

สถาบันพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย.

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา. รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 54 พระองค์ เรียงล าดับตามเวลาประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้​ศึกษา. สนใจเพียงแต่พระนามแรกของพระมหากษัตริย์ไทยเท่านั้น มีดังต่อไปนี้. สมัยสุโขทัย. รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์พระร่วง. วิจารณ์หนังสือ Book Review นามานุกรมพระมหากษัตริย์ E ThaiJO. พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา เรียงตามการครองราชย์ จากอดีตถึงล่าสุด ปี พ.ศ.​1839 2121 พญามังรายมหาราช ครองราชย์ ปี พ.ศ. 1839 1860 พญาไชยสงคราม.

สื่อพระมหากษัตริย์ไทย 1 - 10.

รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรอยุธยา และระยะเวลาครองราชย์ เกร็ด. นักประวัติศาสตร์ชั้นนำของไทยที่มีกรอบความคิดก้าวหน้า เช่น จิตร ภูมิศักดิ์ มานิต วัลลิโภดม 8. รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย.


ชื่อพระมหากษัตริย์ไทย 1 - 10 ชื่อเต็ม.

เผยรายพระนามราชวงศ์ รายนามผู้นำทั่วโลก เยือนไทยร่วมพิธีถวายพระเพลิง. รายพระนามพระมหากษัตริย์ล้านนา พ.ศ. 1835 2101. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสำคัญใน​ประวัติ สวนเจ็ดริน พญาสามฝั่งแกน. LannaKings1. SaamFangKaen. LannaKings2​.

บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์.

รายงานการศึกษา เรื่อง การกำหนดกฎมณเฑียรบาลใน รัฐสภา. ของพระมหากษัตริย์ ที่ล้วนมีความไพเราะ และมีความหมายอันเป็นมงคล โดยนับเนื่องตั้งแต่​สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา พระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์มีพระนามเต็มอย่างไรบ้าง. พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ 10 พระองค์. พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 9 อุดม เชยกีวงศ์. รายพระนามพระมหากษัตริย์กัมพูชา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สมัยอาณาจักรเจนละ ราช​อาณาจักรกัมพูชา สมัยอาณาจักรเจนละ พ.ศ. 1093 พ.ศ. 1345 คริสต์ศตวรรษ ที่. รายชื่อพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย. รายพระนามพระมหากษัตริย์และรายนามประมุขแห่งกัมพูชา ในพจนานุกรม เอส. หนังสือ นามานุกรม พระมหากษัตริย์ไทย รวบรวมรายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัย​สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน มาจัดทำคำอธิบายพระราชประวัติและพระราช.


10 รายพระนามพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก Pantip.

จักรีบรมนาถ ป.ร. รัชกาลที่ 2:. เผยพระนามราชวงศ์ต่างประเทศ และชื่อผู้นำประเทศเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ. จาง เขียนรายพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย โดยเรียงลำดับ. ตามช่วงเวลาที่ขึ้นครองราชย์. รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงศ์พระร่วง. 2. ค. พระนามเต็ม พระมหากษัตริย์ ในหลวงรัชกาลที่ 1 10 ชื่อพระมหากษัตริย์ไทย. ซึ่ง จะเป นประโยชน แก ผ ู ใช มากกว า. ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดจึงแบ งรายพระนามพระม​หากษัตริย ตามสมัยคือ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา. สมัยธนบุรี.


PowerPoint Template คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย.

พระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งอังกฤษได้มีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของประเทศ​ตลอด กษัตริย์วิลเลี่ยมผู้พิชิต หรือที่เรารู้จักในนามวิลเลี่ยมที่ 1 วิลเลี่ยมเข้ามาบุกอังกฤษใน​ปี. ชื่อจริงและชื่อเล่น ๓ – การออกพระนามพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี. สำนักข่าวเผยรายพระนามราชวงศ์ รายนามผู้นำ และผู้แทนประเทศทั่วโลก เยือนไทยเนื่องใน​พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 13 กษัตริย์และพระราชินีที่มีความสำคัญต่อประเทศอังกฤษ Windsor Thailand. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในหลายประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดี​กับไทยทั้งในด้านมิติของความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ต่อราชวงศ์ จึงขอรวบรวมเอารายนาม​พระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศที่มีการประกาศออกมาเป็นทางการดังนี้. สำหรับรายพระนาม​พระราชวงศ์ 14 ประเทศ ที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี มีดังนี้. 1.

๘ ราชวงศ์ของราชอาณาจักรไทย! ราชวงศ์จักรีบ้านเมืองสุขสงบ!! ผู้จัดการ.

เนื้อหาอันเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยทั้งหมดในราชวงศ์จักรี ซึ่งปัจจุบัน​ประเทศไทยได้เข้าสู่แผ่นดินของรัชกาลที่ 10 ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ. นิยาย 360 องศา ตอนที่ 131 รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย Dek D. หมวดหมู่ ประเทศไทย Tags: พระมหากษัตริย์ อาณาจักรอยุธยา. เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็น​ราชธานีนั้น ตลอดระยะเวลา 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชย์ทั้งหมด 33 พระองค์ รวม 5​. พระบรม รูป พระ มหา กษัตริย์ ที่ ทรง เป็น มหาราช ๙ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระปรมาภิไธย พระ​นามาภิไธย คาอ่าน และสรรพนาม คาขึ้นต้น คาลงท้าย การเอ่ยพระนาม.

10 กษัตริย์จักรีวงศ์ SE ED.

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี. ลำดับ, พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม, ขึ้น​ครองราชย์ สิ้นสุด, ครองราชย์. ร.๑. แหล่งเรียนรู้ พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริไทย หัวข้อ รายพระนามพระมหา. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า​เจ้าอยู่หัว บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ทรงรับพระราชภาระสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ดำรงพระองค์เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย พระนาม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี.


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาณาจักรอยุธยา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การ.

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ​ภูมิใจ. และธำรงความเป็น นักเรียนศึกษารายพระนามของพระมหากษัตริย์ทั้ง 33 พระองค์. คำ ที่ ใช้ หมาย ถึง พระ มหา กษัตริย์. Запрос должен включать:.

เผย42รายพระนาม รายนามบุคคลสำคัญต่างประเทศร่วมงานพระราชพิธี โพส.

เปิดตัว นามานุกรม พระมหากษัตริย์ไทย รวม 54 พระองค์ และไม่ยาวจนเกินไป มีราย​พระนามของพระมหากษัตริย์บางพระองค์ที่ประชาชนอาจไม่รู้จักมาก่อน 5. รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัย และระยะเวลาครองราชย์ เกร็ด. รายนามพระมหากษัตริย์. ปีที่เริ่มครองราชย์โดยประมาณ. ปีที่สวรรคตโดยประมาณ. ๑. พ่อขุน​ศรีอินทราทิตย์. ระหว่าง พ.ศ. 1762 1781. ไม่ปรากฏ. ๒. พ่อขุนบางเมือง. ไม่ปรากฏ.


นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

มกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม. หนังสือ นามานุกรม พระมหากษัตริย์ไทย รวบรวมรายพระนามพระมหากษัตริย์. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชสมภพ: 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.


อาณาจักรล้านนา Seven Fountains Jesuit Retreat Center.

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย เริ่มนับตั้งแต่ไทยรวมตัวเป็นราชอาณาจักร ที่มีอำนาจเป็น​ปึกแผ่นและเป็นอิสระจากอิทธิพลของขอม โดยเริ่มนับตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วง. พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี การวิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย เริ่มนับตั้งแต่ไทยรวมตัวเป็นราชอาณาจักรที่มีอำนาจเป็น​ปึกแผ่น ลำดับพระมหากษัตริย์ที่ค่อนข้างจะสับสนเกี่ยวกับเวลาการครองราชย์มากที่สุด​ได้แก่. พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา Top Chiang Mai สุดยอด ที่เที่ยว ที่. สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ในหน้านี้ โดยคลิกที่ DOWNLOAD FILE WORD พระ​มหากษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินของไทยในสมัยสุโขทัย มี ๙ พระองค์ สมัยอยุธยามี ๓๔ พ่อขุน แปลว่า พ่อผู้ยิ่งใหญ่ เป็นคำนำหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงถึงความ ผูกพัน.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →